Ochrana před zářením a dozimetrie

Záření X má negativní vliv na živý organismus. Negativní působení můžeme rozdělit na genetické a somatické. GENETICKÉ je působení na chromosomy buněk a SOMATICKÉ je působení na jednotlivé tkáně. Chromosomy jsou velmi citlivé na malé záření X. Záření by mohlo vyvolat mutace genů, které mohou vést k drobným i závažným anomáliím na vznikajícím plodu v těle matky. Somatické poškození X zářením se dnes téměř nevyskytuje a je to díky dobrým hygienickým nařízením a návykům a lepšícímu se technickému vybavení diagnostických pracovišť. Dnes je výjimkou poškození kůže zářením. Toto poškození se většinou vyskytuje u lékařů - stomatologů, kteří nejsou radiodiagnostice. Toto poškození kůže se projevuje atrofií kůže, její zvýšenou pigmentací, rhagádami až vředem, ve kterém vznikne karcinom. Vřed je velmi bolestivý a jedinou léčbou je chirurgický zákrok. Také už se nevyskytují krevní onemocnění jako např.: leukémie jako důsledek dlouhodobé práce s X zářením. Někdy se ale můžeme setkat s kataraktou u lidí nepostupovali podle předpisů. Citlivost jednotlivých tkání na orgánů vůči X záření je různá. Nejcitlivější jsou volně kolující lymfocyt a leukocyt, pak lymfatická tkáň, kostní dřeň, zárodečná tkáň ( pohlavní orgány ), sliznice, kůže, ženský prs, oční čočka, cévy, vazivo, chrupavka, kost a nervová tkáň. Ochranu před zářením dělíme na OCHRANU PERSONÁLU a OCHRANU NEMOCNÝCH. Některá opatření slouží oběma skupinám. Takže např.: stěny, stropy a podlahy vyšetřoven mají stínící účinky zajišťující ochranu zdraví osob, kteří se vyskytují v těchto místnostech. Stěny, stropy a podlahy jsou zesíleny barytovou omítkou. Tloušťka této omítky musí být na stěně vyznačena. Vyšetřovna, ve které je jen jedna rentgenka, má mít nejméně 24 m˛ a má být 3 m vysoká. S každou další rentgenkou se plocha zvětšuje o 8 m˛. Obsluhovny musí mít plochu nejméně 4 m˛ a výšku 2,8 m. Kabiny pro nemocné se zřizují průchodné o plošné výměře alespoň 0,9 x 1,3 m a výšky nejméně 2,4 m. Tyto kabiny by měli být nejméně dvě. Kabiny navazují přímo na vyšetřovnu, mají tady dvoje průchodné dveře bez prahů. Vyšetřovna je navíc spojena s čekárnou dveřmi bez prahů o šířce nejméně 110 cm. Vyšetřovny a obsluhovny mají mít možnost přirozeného větrání oken. Klimatizační a větrací zařízení má zajistit stálou teplotu 24şC v zimě a 26şC v létě. Přiváděný vzduch má být čistý a filtrovaný.Výměna má být 6x až 10x za hodinu, relativní vlhkost 35 - 60 % . Mezi obsluhovanou a vyšetřovnou je pozorovací okénko nebo průmyslová televize. Temná komora pro vyvolávání filmů má mít nejméně plochu 10 m˛ a výšku 3 m. Sušičky v temné komoře být nesmí a musí mít odsávání. Na radiodiagnostických jsou i další provozní místnosti. Jsou to baryové kuchyňky, klozety pro nemocné, negatoskopie, archiv, místnosti pro ultrazvuk a termografii, úložný prostor pro pojízdnou rtg techniku, sklad náhradních dílů, chemikálií, filmů, špinavého prádla, čekárny, pracovny a místnosti personálu a hygienické zařízení pro personál. Vyšetřovny a obsluhovny nesmějí sloužit jiným účelům než rtg vyšetřování. Ve vyšetřovně musí být pouze jeden pacient a pracovníci, kteří jsou nezbytně nutní k provedení výkonu. Tyto místnosti jsou podle vyhlášky 59 tzv. kontrolovaným pásmem, do kterého smí vstoupit pouze pacient a nutný doprovod a školený personál provádějící vyšetření. Personál radiodiagnostického oddělení se musí zúčastňovat pravidelných lékařských prohlídek. Při těchto prohlídkách se vyšetřuje také KO včetně trombocytů. Tento personál má dodatkovou dovolenou a má přednost při přidělování mimořádné lázeňské léčby. Co se týče ochranného oblečení tak to se skládá ze zástěr a rukavic. Zástěry by měly být na oddělení ve třech velikostech o ekvivalentu 0,15 mm Pb a rukavice ve dvou velikostech o ekvivalentu 0,15 a 0,10 mm Pb. Dále mezi ochranné pomůcky patří různé vesty a sukně, minizástěry do pasu, ochranné brýle a dále pomůcky k ochraně štítné žlázy, vaječníků a pohlavních orgánů. Každý laborant tohoto oddělení musí stále nosit DOZIMETR. DOZIMETRIE se zabývá měřením dávek ionizujícího záření. ST soustava zrušila dlouho užívané jednotky jako R , rem , rad a podobně. Místo nich se objevily nové: Expozice ( dříve dávka záření ) se dnes udává jako náboj, který získá 1 kg hmoty při průchodu onizujícího záření. Jednotkou expozice je takové množství záření, které v 1 kg hmoty vyvolá náboj 1 coloumb ( c/kg ), jinak 6,28 x 10 18 elektronů. Expoziční rychlost je expozicí v jednotce času, tedy za sekundu. Absorbovaná dávka udává, jakou energii dodá záření při průchodu 1 kg hmoty. Jednotkou absorbované dávky záření, která dodá 1 kg hmoty energii 1 joulu ( J/kg ). Této jednotce se říká Gray ( Gy ) a platí, že 100 rad = 1 Gy. Dávkový ( biologický ) ekvivalent Sv ( Sievert ). Tato jednotka je nutná, protože různá záření, která vyvolávají stejný fyzikální efekt, nemusí vyvolat stejný biologický efekt. Dávkový ekvivalent se rovná faktor kvality krát absorbovaná dávka. Poněvadž faktor kvality u X, beta, gama záření se rovná 1, je 1 Gy roven 1 Sv , jinak 100 původních rem. Ke zjištění expozice personálu radiodiagnostického oddělení se užívá filmových dozimetrů a výjimečně tužkových dozimetrů. FILMOVÉ DOZIMETRY jsou plakety, tedy pouzdra z umělé hmoty, které se nosí na pracovním plášti a eventuelně na ochranné zástěře. Tento filmový dozimetr musí mít každý zaměstnanec radiodiagnostického oddělení. Plaketa obsahuje několik párů filtrů z mědi a olova, které mají různou tloušťku. Na přední straně pouzdra je malý kruhový otvor, který musí mířit dopředu,aby skrz něj mohlo vstoupit záření. V pouzdře je citlivý bezfóliový film, který se po 1 až 3 měsících vyndá a nahradí jiným. Ten vyjmutý film se odešle do Ústavu pro výzkum v Praze. Na obalu filmu je číslo, měsíc i značka, jak film vložit do plakety. V papírovém, světlotěsném obalu jsou 2 filmy, jeden citlivý a druhý méně. V plaketě jsou 3 filtry z Cu ( šířka 0,05 , 0,5 , 1,2 mm ) . Jeden filtr je z Pb a je široký 0,7 mm. Záření prochází filtry o různé plošné hmotnosti. Ty záření více či méně absorbují , takže film je v jednotlivých polích odlišně exponován. Porovnáním denzity za různými filtry lze určit energii fotonového záření, jímž byl film ozářen. Dozimetr dál informuje o tom, zda záření přišlo zpředu, zezadu či ze stran. Zvýšené hodnoty oznamuje Ústav i hygienikovi, který pak vyšetřuje příčinu. Příčinou zvýšených hodnot může být zanedbání ochranných opatření, ale i nepozornost. TUŽKOVÉ DOZIMETRY jsou jednoduché ionizační pomůcky, které se ve speciálním zařízení nabíjí. Účinkem záření dochází k vybití. Filmové a tužkové dozimetry poskytují orientační obraz o dávce. K přesnému měření slouží velké přesné dozimetry. Ochrana dozimetry je velmi důležitá a jsou určeny nejvyšší přípustné dávky pro personál. Jsou dány na rok a čtvrt roku. Nejvyšší přípustné dávky na rok v Sv: - gonády, aktivní kostní dřeň, rovnoměrně ozářené celé tělo - 0,05 Sv - kůže, štítná žláza a kost - 0,3 Sv - ruce, předloktí, nohy a kotníky - 0,7 Sv - ostatní orgány a tkáně - 0,15 Sv - obyvatelstvo smí dostat nanejvýš 1/10 nejvyšších přípustných dávek. Tyto dávky se nazývají mezní. Souhrn nejdůležitějších pokynů k ochraně personálu před X zářením : Stále si uvědomovat fyzikální zákony. Během vyšetření musí být laborant v obsluhovně a zavřít dveře mezi vyšetřovnou a obsluhovanou. Nosit stále dozimetr a pravidelně odevzdávat film k výměně za čerstvý. Pravidelně chodit na lékařské prohlídky. Využít volna k pobytu na čerstvém vzduchu. Ženy musí okamžitě hlásit podezření na těhotenství. Při skiaskopickém vyšetření nosit zástěru a eventuelně rukavice. Po skončení vyšetření řádně vyvětrat vyšetřovnu. Zásady při ochraně nemocných: Indikovaní pacienti, kteří vyšetření nutně potřebují a nelze vyšetření nahradit jiným. Vyšetření má být dokonalé, aby se nemuselo opakovat. Je nutné používat správné filtrace. Základní povinností laboranta je přesně vyclonit primární clonu na vyšetřovaný orgán. Má tak chránit orgány, které se nevyšetřují - hlavně genitál. Vzdálenost ohnisko - kůže nesmí být menší než 35 cm. V generačním období je potřeba genitál vyšetřované osoby chránit stínidlem o ekvivalentu nejméně 1 mm. Ženy v generačním období mají být vyšetřovány jen v prvních 10 dnech po menstruaci. Závěr : Myslím si, že dozimetrie a celková ochrana před zářením je velmi důležitá a neměla by se brát na lehkou váhu. Měli by se přesně dodržovat všechny stanovené zásady a zaměstnanci by měli pravidelně odevzdávat film z dozimetrů a měli by chodit na pravidelné lékařské prohlídky. Uvědomme si, že chráníme sami sebe a naše zdraví nám nikdo nevrátí ! Seznam literatury : * Radiodiagnostika 1.část - autor : Prof. MUDr. Zdeněk Chudáček , DrSc.vydal : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně vyšlo : 1995 * Biofyzika - autor : Ivo Hrazdira vydal : Avicenum Praha 1999 * Internetové stránky - http://www.fomei.com/fomei_rtg/ochranne_pomucky.htm

Publikováno: 13. 01. 2011

Kategorie: Pomůcky

Autor: Tereza Krátkářová