Vzdělávání sester v minulosti a nyní

Ve starověku bylo ošetřovatelství spojeno s náboženstvím a potřebou konat dobré skutky. První pravidla pro opatrovnictví byla vydána Anežkou Přemyslovnou ve 12. století. Průprava trvala zhruba jeden rok. Velký důraz na vzdělávání sester byl kladen až od 2. poloviny 19. století. Adeptky byly systematicky připravovány na budoucí ošetřovatelské povolání. Roku 1872 byla založena První česká ošetřovatelská škola. Výuka probíhala formou několikaměsíčních kurzů a jediná kniha, které bylo možno využít byla “ Kniha o ošetřování nemocných “ od Florence Nightigallové. Ošetřovatelky byly vzdělávány pod vedením lékařů. Škola, ale neměla dlouhého trvání. Další snahy o znovuzaložení školy vyústily úspěchem. Roku 1916 vznikla Státní ošetřovatelská škola, která zůstala v činnosti i po skončení války. Roku 1945 byl zaveden v naší republice sovětský model ošetřovatelského vzdělávání, který je platný dodnes. Tento model má 3 roviny - základní příprava na střední zdravotnické škole, speciální pomaturitní studium a vysokoškolské studium ošetřovatelství na Filosofické fakultě. Základní příprava na toto povolání začíná po ukončení ZŠ. Naráží se zde, ale na problém sociální nezralosti adeptů. Studium je zakončeno maturitní zkouškou a absolvent získává titul všeobecná sestra. Druhou možností je tzv. terciální vzdělávání typu Vyšších škol. Zde záleží na druhu ukončené střední školy. Pro studenty, kteří mají již vystudovanou střední zdravotnickou školu je to sestra pro jednotku intenzivní péče. Délka studia je 2 roky a je zakončeno absolutoriem. Tento obor by však měl v budoucnu brzy zaniknout. Po maturitě na jakékoliv střední škole lze studovat různé obory. Mezi ně patří sestra diplomovaná všeobecná, zubní, porodní, dětská, ergoterapeut, fyzioterapeut a jiné. Délka studia je 3 roky, a je též zakončeno abslutoriem. Třetí možností je studium vysokoškolské. Nezbytností je zde ukončená maturita. Lze jej rozdělit do několika stupňů. Prvním stupněm je sestra bakalářka. Denní studium je na 3 roky, dálkové o rok více. Po jeho ukončení je možnost pokračovat v magisterském vzdělávání. Tento titul znamená 2 roky studia navíc. V rámci univerzitního směru vzdělávání lze studovat managament v ošetřovatelství. Toto zaměření je pro vedoucí pracovníky a též pro vyučující na zdravotnických školách. Pro sestry, které se chtějí dále vzdělávat při zaměstnání je specializační studium tzv. Doškolovací institut středoškolských pracovníků v Brně. Sestry bakalářky se mohou specializovat na různé směry - fyzioterapie, ergoterapie, ošetřovatelství a jiné. Délka denního studia je 3 roky. Absolventky studia nastupují do běžné ošetřovatelské praxe a budou pracovat jako sestry. Měly by mít lepší odborné a osobnostní předpoklady vést ošetřovatelské týmy na všech úrovních, zvyšovat prestiž ošetřovatelského povolání a vést ostatní sestry k vysoce kvalitní ošetřovatelské péči v působení na zdravotní stav i celkovou pohodu nemocného. V současné době dochází v českém zdravotnickém vzdělávání k řadě změn. Cílem je, aby byly splněny kritéria mezinárodního vzdělávání sester a usnadněn tak vstup do Evropské Unie.

Publikováno: 13. 01. 2011

Kategorie: Léčba

Autor: Tereza Krátkářová