Jak na invalidní důchod?

Invalidní důchod Invalidní důchod představuje jeden z důchodů, jež poskytuje stát na základě poklesu pracovní schopnosti pojištěnce z důchodového pojištění. Před rokem 2010 se rozlišovaly 2 druhy invalidních důchodů - plný a částečný. Od 01.01.2010 existuje pouze jeden druh invalidního důchodu. Stupně invalidity Legislativa rozlišuje dle míry poklesu pracovní schopnosti 3 stupně invalidity, a to: • invalidita prvního stupně (nejméně závažná): schopnost klesla o 35 – 49 % • invalidita druhého stupně: schopnost klesla o 50 – 69 % • invalidita třetího stupně (nejtěžší): schopnost klesla o 70 % a více Pokles pracovní schopnosti znamená nemožnost vykonávat výdělečnou činnost z důvodu omezení tělesných, smyslových a duševních schopností z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Zákonné podmínky nároku na invalidní důchod • posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem místně příslušné OSSZ a potvrzení faktu, že je pojištěnec skutečně invalidní, tzn. pokles pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 35%, tj. invalidita prvního stupně • maximální věk pojištěnce méně než 65 let nebo před dosažením důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let • potřebná doba pojištění odstupňovaná dle věku pojištěnců (neplatí pro pojištěnce, kteří se stali invalidními následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání) • na invalidní důchod mají nárok pojištěnci, kteří se stali invalidními následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání a zároveň mají nárok na řádný starobní důchod - při souběhu invalidního a řádného starobního důchodu je vyplácen ten s vyšší peněžitou hodnotou • na invalidní důchod mají nárok pojištěnci, kteří se stali invalidními následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání a zároveň mají nárok na předčasný starobní důchod - při souběhu invalidního a předčasného starobního důchodu je vyplácen ten s vyšší peněžitou hodnotou Při nesplnění těchto zákonných podmínek je invalidní důchod zpravidla zamítnut. Posouzení zdravotního stavu lékařem OSSZ Zdravotní stav a pracovní schopnost pojištěnců posuzují posudkoví lékaři místně příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení dle podkladů ošetřujícího lékaře na základě sepsané žádosti. Tito posudkoví lékaři posuzují existenci invalidity (zjišťovací lékařská kontrola při žádosti o invalidní důchod) a změnu stupně invalidity (kontrolní lékařská prohlídka v pravidelných termínech a z podnětu některého z oprávněných státních orgánů i v nepravidelných termínech). Jednotlivé zdravotní problémy a bodové ohodnocení jsou součástí vyhlášky o posuzování invalidity č.359/2009. Výše invalidního důchodu Výše invalidního důchodu závisí na třech údajích: přiznaný stupeň invalidity, získaná doba pojištění a výše osobního vyměřovacího základu. Invalidní důchod tvoří dvě části, a to základní a procentní výměra. Výše základní výměry (9% průměrné mzdy/měsíc) v roce 2014 činí 2.340,- Kč měsíčně, pro všechny žadatele. Výše procentní výměry invalidního důchodu je za každý celý rok doby pojištění: • 0,5 % výpočtového základu měsíčně, jde-li se o invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně • 0,75 % výpočtového základu měsíčně, jde-li se o invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně • 1,5 % výpočtového základu měsíčně, jde-li se o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně Procentní výměra důchodu nesmí být nižší než 770,- Kč, minimální invalidní důchod v roce 2014 tedy činí 3.110,- Kč (2.340,- Kč + 770,- Kč). Při změně stupně invalidity se důchod znovu přepočítává. Potřebná doba pojištění Pro výplatu invalidního důchodu je nutné získat potřebnou dobu pojištění před vznikem invalidity. Délka pojištění je odstupňována dle věku. Věk Doba pojištění do 20 let méně než 1 rok 20 – 22 let 1 rok 22 – 24 let 2 roky 24 – 26 let 3 roky 26 – 28 let 4 roky nad 28 let 5 let Spolehlivý výpočet výše invalidního důchodu Vám zajistí kalkulačka invalidního důchodu.

Publikováno: 24. 03. 2014 / Aktualizováno: 31. 07. 2023

Kategorie: Životní styl

Autor: Tereza Krátkářová