Zdravotní pojišťovny v ČR

Zdravotní pojišťovny v ČR jsou specializovanými zdravotními a finančními institucemi, jejichž hlavní činností je provádět všeobecné zdravotní pojištění na základě platných právních norem. Charakteristikou všeobecného zdravotního pojištění je povinnost každého občana ČR přispívat do systému formou spoluúčasti jako pacient nebo stát (státní pojištěnci). Za zaměstnance platí zdravotní pojištění zaměstnavatel, za ekonomicky neaktivní osoby (děti, studenti, důchodci, invalidé a registrovaní nezaměstnaní) platí stát a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) si zdravotní pojištění hradí sami. Zdravotní pojištění je určené k úhradě zdravotní péče podle smluv uzavřených se zdravotnickými zařízeními, nákladů za neodkladné léčení pojištěnců a to jak na území ČR tak i v cizině, částek přesahujících limit pro regulační poplatky a doplatky za léčivé přípravky, výběru regresů a náhrad v případě cizího zavinění (např. autonehoda, pracovní úraz) apod. Na zdravotní pojištění mají také nárok občané zemí EU, pokud mají trvalý pobyt na území ČR, na území ČR nemají trvalý pobyt, ale jsou zaměstnanci zaměstnavatele majíc sídlo na území ČR a jsou-li osoby výdělečně činné v ČR (zaměstnanci a OSVČ včetně rodinných příslušníků). Výše pojistného zdravotního pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu, čímž je hrubá mzda zaměstnance (odváděno je 4,5% za zaměstnance, a 9% za zaměstnavatele). Minimální výše pojistného pro rok 2011 pro OSVČ je 1.670,-Kč/měsíc a pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP ) 1.080,-Kč/měsíc. Zdravotní pojišťovnu si většinou vybíráme dle toho, zda lékaři, které pravidelně navštěvujeme mají smlouvu s danou pojišťovnou, zda zajištuje komplexní lékařskou péči včetně nákladných operací, má pobočku v místě našeho bydliště a v neposlední řadě dle přehledu poskytovaných bonusů či výhod, kterými se zdravotní pojišťovny od sebe navzájem liší. Nabízeným produktem některých zdravotních pojišťoven je i cestovní pojištění. Na trhu v ČR působí tyto zdravotní pojišťovny: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP), Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců, bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP), Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (RBP), Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (VoZP ČR), Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ), Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance (ZPMA) a Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR).

Publikováno: 21. 11. 2011

Kategorie: Léčba

Autor: Tereza Krátkářová