Hyperbarická oxygenoterapie

Hyperbarická oxygenoterapie představuje léčbu vdechováním kyslíku v přetlaku. Oproti vdechování kyslíku za normálního atmosférického tlaku, tak jak je prováděno v některých jiných zařízeních, existuje u tohoto způsobu léčby vysvětlení účinnosti na základě působení jednoduchých přírodních zákonů. Kyslík je plyn, který je pro život člověka nezbytný. Vzduch, který běžně dýcháme, obsahuje zhruba 21% kyslíku. V plicích je tento vzdušný kyslík z největší části navázán na červené krvinky a malé množství je v krvi rozpuštěno. Červené krvinky jsou již při normálním tlaku obsazeny takřka beze zbytku, takže zvýšení koncentrace kyslíku ve vdechovaném vzduchu byť i na 100% tuto tzv. transportní kapacitu červených krvinek nezvýší. Množství rozpuštěného kyslíku v krvi je určeno atmosférickým tlakem. Z toho vyplývá, že vdechování 100% kyslíků za normálního tlaku nemá u normálně dýchajícího člověka z fyzikálního hlediska prakticky žádný efekt. Červené krvinky jsou malá tělíska přenášená krví k orgánům, kde se z nich uvolňuje kyslík, kterým jsou orgány zásobovány. Jejich velikost neumožňuje průnik do oblastí postižených zužováním cév při různých onemocněních chronických (cukrovce, ischemické chorobě dolních končetin, ateroskleróze mozkových a srdečních tepen), akutních (úrazy hlavy s poraněním mozku, devastující poranění s nutností transplantací měkkých tkání a kůže, popáleniny, omrzliny), zánětlivých (osteomyelitis, Crohnova choroba), degenerativních nebo se smíšenou příčinou vzniku. Výsledkem jsou dlouhodobě a často neúspěšné léčené bércové vředy, pooperační píštěle, nehojící se rány a kožní defekty, cévní mozkové příhody, migréna a jiné bolesti hlavy, závratě apod. Při zvýšení tlaku nad úroveň tlaku atmosférického na dvoj- až trojnásobek dochází k významnému zvýšení množství kyslíku rozpuštěného v krvi a tento kyslík se dostane i zúženým cévním systémem do oblastí nepřístupných červeným krvinkám, čehož právě využívá léčebná metoda, kterou se zabýváme. Tím se zlepší zásobení kyslíkem tkání postižených jeho akutním nebo chronickým nedostatkem. Léčba se provádí tak, že je pacient umístěn do tzv. hyperbarické komory, což je ocelový válec, v němž pacient sedí nebo leží a z dýchacího zařízení pomocí obličejové masky vdechuje kyslík. Samotná komora je plněna vzduchem na přetlak 1,6 atmosféry, což odpovídá tlaku, který je v 16 metrech pod vodou. Jedna procedura trvá 120 minut, pacienti absolvují podle povahy onemocnění takovýchto sezení v jedné serii průměrně 20. Do komory, kterou máme k dispozici, je možno umístit 2 až 3 pacienty najednou, což je výhodné u nemocných trpících klaustrofobií. Během expozice si pacient může číst, poslouchat reprodukovanou hudbu nebo komunikovat s ostatními pacienty, přičemž je neustále ve vizuelním i verbálním spojení s personálem. Léčbu doporučuje obvodní lékař nebo ambulantní specialista, k němuž docházíte v rámci léčby své základní choroby, po dohodě s odborným lékařem přetlakové komory. Před zahájením léčby budete seznámeni s prostředím, průběhem léčby a opatřeními, která je nutno při pobytu v přetlakové komoře dodržovat. Výsledky léčby průběžně sleduje lékař, který léčbu doporučil. Léčba je plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Bližší informace je možno získat u obvodního nebo ambulantního specialisty, nebo přímo na pracovišti hyperbarické oxygenoterapie. Další v oboru: Koxartróza dx. k totální endoprotéze - Oše. diag. dle Gordonové Kanylace periferní žíly Centrální žilní katétr Podkožní porty Nazokomiální nákazy Profese všeobecné zdravotní sestry v minulosti a dnes

Publikováno: 13. 01. 2011

Kategorie: Léčba

Autor: Tereza Krátkářová